Το υγραέριο διατηρείται σε υγρή κατάσταση, υπό πίεση, σε ειδικά σχεδιασμένες φιάλες.

(α) Φιάλη 10kg μίγματος ολικής χωρ/τας 23,8 λίτρων για οικιακή χρήση.

(γ) Φιάλη 13kg προπανίου ολικής χωρ/τας 35,7 λίτρων για επαγγελματική χρήση.

(δ) Φιάλη 25kg προπανίου ολικής χωρ/τας 59,5 λίτρων για επαγγελματική χρήση.

Συμβουλες για τις φιαλες

ΦΙΑΛΗ 10 ΚΙΛΩΝ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

Θερμοκρασία χώρου σε °C Δυνατότης μέσης παροχής, σε gr / h , σε σχέση με τη διάρκεια λειτουργίας.
15 λεπτά 30 λεπτά 1 ώρα 2 ώρες συνεχής λειτουργία
+ 5 1300 1000 500 350 200
+ 15 1600 1100 800 600 400

ΦΙΑΛΗ 13 & 25 ΚΙΛΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Θερμοκρασία χώρου σε °C Δυνατότης μέσης παροχής, σε gr / h , σε σχέση με τη διάρκεια λειτουργίας.
15 λεπτά 30 λεπτά 1 ώρα 2 ώρες συνεχής λειτουργία
-10 2000 1700 1200 900 500
- 5 2900 2000 1400 1100 600
+ 5 4400 2800 1800 1300 800

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Σύγκριση του υγραερίου με άλλου είδους καύσιμα
Για να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων καυσίμων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θερμιδική αξία κάθε καυσίμου, σε σχέση με την απόδοση του συστήματος στο οποίο γίνεται η καύση του.

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει την κατώτερη (καθαρή) θερμιδική αξία των συνηθέστερων τύπων καυσίμου και τη μέση απόδοση των συσκευών καύσης (καυστήρες).

Ειδικό Βάρος Κατώτερη Θερμιδική Αξία Μέση Απόδοση Καυστήρα
Προπάνιο 0,51 kg/lt 11.060 kcal/kg 91 %
Βουτάνιο 0,58 kg/lt 10.940 kcal/kg 91 %
Μίγμα Αερίων 0,57 kg/lt 10.960 kcal/kg 91 %
Ντίζελ 0,83 kg/lt 10.200 kcal/kg 86 %
Μαζούτ 0,97 kg/lt 9.600 kcal/kg 82 %
Φυσικό Αέριο 0,63 kg/m3 9.100 kcal/kg 91 %
Ασφάλεια στο Μαγείρεμα
  Αποθηκεύετε τις φιάλες σε χώρους με καλό εξαερισμό, μακριά από φλόγες, ηλεκτρικές συσκευές και πρίζες.

  • Μην αποθηκεύετε τις φιάλες σε υπόγεια ή κλειστούς χώρους – το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία, δημιουργώντας εύφλεκτο μίγμα.
  • Μην αποθηκεύετε ποτέ τις φιάλες κοντά σε εστίες θερμότητας ή εκτεθειμένες άμεσα στον ήλιο.
  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ελαστικούς σωλήνες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το υγραέριο. Ο ελαστικός σωλήνας πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 2 μέτρα, με σφιγκτήρες και στα δύο άκρα. Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια, καθώς φθείρονται με τον καιρό.
  • Όταν χρησιμοποιούνται, όλες οι φιάλες πρέπει να εξοπλίζονται με ρυθμιστές πίεσης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για προπάνιο ή βουτάνιο, για τον έλεγχο της πίεσης όταν η θερμοκρασία αλλάζει. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο ρυθμιστή για τον τύπο του υγραερίου που χρησιμοποιείτε.
  • Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη και μην ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθμιστή πριν ο ρυθμιστής πίεσης να συνδεθεί καλά.
  • Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η βαλβίδα της φιάλης έχει κλείσει καλά πριν αφαιρέσετε την πλαστική τάπα ασφαλείας.
  • Μην καπνίζετε ποτέ κατά τη σύνδεση του εξοπλισμού και όταν ελέγχετε για την ύπαρξη διαρροής μη χρησιμοποιείτε φλόγα.
  • Ελέγχετε το δακτύλιο του ρυθμιστή πίεσης ή της βαλβίδας πριν από τη σύνδεση κάθε νέας φιάλης. Αν το λάστιχο μοιάζει να έχει φθαρεί ή να έχει καταστραφεί, αντικαταστήστε το ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
  • Η φιάλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση.
  • Η συσκευή μαγειρέματος και η φιάλη πρέπει να βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του εδάφους, με τη συσκευή μαγειρέματος σε ψηλότερη θέση σε σχέση με τη φιάλη.
  • Ελέγξτε ότι ο ελαστικός σωλήνας δεν έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της συσκευής μαγειρέματος.
  Πρακτικές Συμβουλές
  Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές για τη χρήση των φιαλών υγραερίου.

  • Οι φιάλες προπανίου δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε κλειστό χώρο αλλά μόνο στο ύπαιθρο. Οι φιάλες του μίγματος τοποθετούνται και σε κλειστό χώρο.
  • Για οικιακή χρήση σε κλειστό χώρο απαγορεύεται πάνω από μια φιάλη. Αν χρειάζονται παραπάνω φιάλες αυτές θα τοποθετούνται στο ύπαιθρο σε ασφαλή χώρο και πρέπει να απέχουν 1.5m από ανοίγματα (παράθυρα, αποχετεύσεις κλπ.) και να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και τη βροχή (με κατάλληλο στέγαστρο).
  • Όλες οι φιάλες προπανίου και μίγματος πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο ρυθμιστή (υψηλής ή χαμηλής πίεσης). Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι στη φιάλη (κυρίως προπανίου) δεν τοποθετείται ρυθμιστής αλλά ο ελαστικός σωλήνας με ένα απλό ρακόρ συνδέεται με τη φιάλη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο διότι τo αέριο διοχετεύεται πλέον στη συσκευή με την πίεση που υπάρχει και στην φιάλη (δηλ, ακόμη και 8bar για το προπάνιο).
  • Σε μερικές ταβέρνες χρησιμοποιούνται συσκευές υγραερίου εγχώριας κατασκευής που απαιτούν δυστυχώς υψηλή πίεση (περίπου 1.5 bar) οπότε θα πρέπει να εγκαθίσταται ο κατάλληλος ρυθμιστής. Αυτές οι επαγγελματικού τύπου συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση. Στην οικιακή χρήση έχουμε συσκευές χαμηλής πίεσης (28 με 30 mbar) που λειτουργούν με τον αντίστοιχο ρυθμιστή.
  • Σε κάθε αντικατάσταση φιάλης πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του ρυθμιστή και να αντικαθίσταται το παρέμβυσμα (φλάντζα) με καινούργιο. Ο ρυθμιστής πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 5 χρόνια ή κάθε 3 χρόνια, όταν βρίσκεται σε κλειστό χώρο ή σε ύπαιθρο αντίστοιχα. Η αντικατάσταση του ρυθμιστή μπορεί να γίνει και νωρίτερα, εάν διαπιστωθεί κακή λειτουργία του. Για τον έλεγχο της στεγανότητας να χρησιμοποιείται σαπουνάδα και ΠΟΤΕ φλόγα.
  • Ο ελαστικός σωλήνας μεταξύ ρυθμιστή και συσκευής πρέπει να είναι κατάλληλος για υγραέριο και να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια, έστω και αν δεν παρουσιάζει εξωτερικά σημεία φθοράς. Σε ειδικές περιπτώσεις (ταβέρνες κλπ.) ο σωλήνας αυτός πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο γιατί υφίσταται μεγαλύτερη φθορά (υψηλές θερμοκρασίες, λάδια κλπ). Τo μήκος του σωλήνα αυτού δεν πρέπει να είναι πάνω από 1,5m για να μπορεί εύκολα να ελέγχεται. Αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη, να γίνεται εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου. Αν οι φιάλες είναι στο ύπαιθρο, θα πρέπει στο σημείο εισόδου του χαλκοσωλήνα στον εσωτερικό χώρο να τοποθετείται διακόπτης υγραερίου για την άμεση απομόνωση της συσκευής από τις φιάλες και συνεπώς την αντιμετώπιση της διαρροής.

  Παρατίθενται επίσης οδηγίες σύνδεσης (αντικατάστασης) φιαλών υγραερίου. Ορισμένες από τις οδηγίες αυτές έχουν αναφερθεί και παραπάνω, εδώ όμως αναφέρονται ομαδοποιημένα, ώστε να συγκροτούν μια πλήρη περιγραφή της διαδικασίας αντικατάστασης (σύνδεσης) μιας φιάλης υγραερίου:

  1. Πριν αφαιρεθεί η τάπα (πώμα) ασφαλείας από το στόμιο του ρουμπινέτου της φιάλης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ότι ο διακόπτης (ρουμπινέτο είναι καλά κλειστός. Πριν αποσυνδεθεί η κενή (άδεια) φιάλη ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ο διακόπτης (της φιάλης) είναι κλειστός και ότι όλοι οι διακόπτες της μαγειρικής συσκευής (ή οποιασδήποτε συσκευής) είναι κλειστοί.
  2. Συνδέεται η νέα (πλήρης) φιάλη βιδώνοντας το ρακόρ του ρυθμιστή επάνω στο σπείρωμα του ρουμπινέτου της φιάλης, αφού αντικατασταθεί η φλάντζα (παρέμβυσμα ροδέλα) στεγανότητας και αφού αφαιρεθεί η παλαιά φλάντζα. ΠΡΟΣΟΧΗ: TO ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ
   .
  3. Μετά τη σύνδεση γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροή γύρω από το ρακόρ και γύρω από το ρυθμιστή
   ME ΣΑΠΟΥΝΑΔΑ και ΟΧΙ ME ΦΛΟΓΑ (σπίρτο κλπ.) αφού ανοιχθεί ο διακόπτης της φιάλης μια στροφή περίπου. Επίσης, γίνεται έλεγχος για διαρροή γύρω από το ρυθμιστή και καθ” όλο το μήκος του ελαστικού σωλήνα και κυρίως στις συνδέσεις σωλήνα με ρυθμιστή και συσκευή.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΘΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΑΠΟΥΝΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ.

  1. Η αντικατάσταση της φιάλης πρέπει να γίνεται με καλό φωτισμό και ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ
   .
  2. Μετά τη σύνδεση και τον έλεγχο για διαρροή ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή (μαγειρική κυρίως) λειτουργεί σωστά, όταν το υγραέριο καίγεται με μπλε φλόγα. Η κόκκινη φλόγα σημαίνει κατ” αρχήν ανεπαρκή πρωτεύοντα αέρα καύσης (καθαρισμός καυστήρα, καθαρισμός μπέκ, ρύθμιση αέρα και πίεσης υγραερίου από τον ρυθμιστή). Αν η φλόγα τείνει να αποκολληθεί από τον καυστήρα (με κάποιο μικρό θόρυβο πολλές φορές) σημαίνει υπερβολικό αέρα καύσης.
  3. Οι συνδέσεις του ελαστικού σωλήνα στο ρυθμιστή και στη συσκευή να γίνονται με σφιγκτήρα.
  4. Μετά τη χρήση να κλείνεται και τo ρουμπινέτο της φιάλης και όχι μόνον το διακόπτη της συσκευής.
  5. Οι φιάλες αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται σε όρθια θέση, σε καλά αεριζόμενο χώρο, ΟΧΙ κοντά σε πηγές θερμότητας, ΟΧΙ σε υπόγειο.
  6. Σε περίπτωση που κατά τη χρήση της φιάλης (ή γενικά του συστήματος φιαλών-συσκευών) γίνει αντιληπτή διαρροή υγραερίου (χαρακτηριστική οσμή ή σφύριγμα), τότε πρέπει ΑΜΕΣΩΣ:
  • ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ το ρουμπινέτο της φιάλης.
  • ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ κάθε χρήση ανοικτής φλόγας, ηλεκτρικού διακόπτη ή λειτουργία συσκευής που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα.
  • ΝΑ ΑΕΡΙΣΘΕΙ καλά ο χώρος (ανοίξτε πόρτες – παράθυρα).
  • ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ο πρατηριούχος που προμήθευσε ή συνέδεσε την φιάλη.

  ΕΑΝ παρά το κλείσιμο του ρουμπινέτου η διαρροή συνεχίζεται, εφ” όσον είναι δυνατόν, η φιάλη να μεταφερθεί σε ανοικτό χώρο (μπαλκόνι, αυλή) ΟΧΙ πολυσύχναστο και ΠΑΝΤΑ σε όρθια θέση.

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ της διαρροής, εάν δεν απομονώνει το ρουμπινέτο, μπορεί να γίνει με τσάκισμα σφίξιμο του ελαστικού σωλήνα που προηγουμένως έχει αποσυνδεθεί από τη συσκευή.

  Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα για ίχνη φθοράς ή ρωγμών.

 • Ελέγχετε, επίσης, το σημείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα για τυχόν διαρροή χρησιμοποιώντας διάλυμα με σαπούνι. ΜΗ χρησιμοποιείτε φλόγα κατά τον έλεγχο.
 • Αντικαθιστάτε τον ελαστικό σωλήνα και τα κλπ κάθε 2 χρόνια με εγκεκριμένα εξαρτήματα που μπορείτε να προμηθευτείτε από το κατάστημα
 • Chmagginas.gr
 • Αντικαθιστάτε τους ρυθμιστές κάθε 5 χρόνια με εγκεκριμένους τύπους ρυθμιστών που μπορείτε να προμηθευτείτε από τους διανομείς της
 • Chmagginas.gr
 • Κενές Φιάλες

  • Κλείστε τους διακόπτες της συνδεδεμένης συσκευής, στη συνέχεια, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθμιστή. Σφραγίστε τη φιάλη με το κόκκινο καπάκι ασφαλείας.
  • Επιστρέφετε πάντοτε τις φιάλες που έχουν αδειάσει στον προμηθευτή σας.

  50 Responses to “Συμβουλές για τις φιάλες και το υγραέριο”

  1. mark

   Καλη χρονια με υγεια!
   Θα ηθελα να ρωτησω για τις φιαλες υγραεριου.
   Ειχα μια φιαλη 10κιλων ξαπλωμενη για καποια χρονια την εβαλα σε σομπα υγραεριου και δουλευει μια χαρα..
   Ρωτησα ομως σε ενα πρατηριο και μου ειπε οτι κραταει λαδι η μπουκαλα και πρεπει να την ανταλλαζω καθε 3μηνες γιατι κραταει λαδι και ειναι επικινδυνο…
   Δεν ειναι λιγο υπερβολικο οι 3 μηνες?Δηλαδη δε μπορω να γεμιζω απλα στο πρατηριο τη μπουκαλα απειρες φορες χωρις προβλημα?Επισης τον ρωτησα και για τις μικρες 3κιλες μπουκαλες(καρενα) και μου ειπε οτι τις καταργησαμε διοτι αυτες και αν ειναι επικινδυνες.Τι μου προτεινετε να κανω με τη 10κιλη και τη 3κιλη?Μπορω να τις γεμιζω ξανα και ξανα χωρις προβλημα?σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση…
   ανησυχω γιατι εχω μωρο στο σπιτι μου
   Να ειστε παντα καλα

  2. chris

   Ευχαριστω ου επικοινωνησατε μαζι μου.Καταρχην σε αυτα που σας ειπαν υπαρχουν και αληθειες αλλα και ψεματα.1ον σας ειπαν για λαδια μεσα στην φιαλη και οτι καλο ειναι να την αλλαζετε καθε 3 μηνες.Ναι αυτο ισχυει για τα λαδια καθως απο εμπειρια υπαρχει και το ενδεχομενο επισης η φιαλη να κατακρατει και νερα καθως το υγραεριο αναγομωνεται σε μορφη υγρου και οταν βγαινει απο την φιαλη παιρνει την μορφη του αεριου,αυτη η διαδικασια πολλες φορες κανει την φιαλη να κραταει νερο μεσα με αποτελεσμα την οχι καλη λειτουργια της.Το ιδιο συμβαινει μκαι την καταρατηση λαδιου μεσα στην φιαλη.Επισης καλο ειναι να ξερετε οτι οι φιαλες σκουριαζουν και απο μεσα λογω των 2 αυτων συμβαντων που σας ανεφερα.Οι εταιρειες μας ερχονται σε εμας και αναγομωνουν τις φιαλες 10Kg-13kg-25kg 2kg -3kg.Η αναγομωση ειναι η εξης διαδικασια.Ερχεται το φορτηγο της εταιρειας και αλαζει τις αδειες φιαλες με νεες γεματες φιαλες.Ολες αυτες οι γεματες φιαλες εχουν περασει μεσα απο τεχνικους ελεγχους και ερχοντα σε εμας στην καλυτερη κατασταση , τοσο εσωτερικα οσο και εξωτερικα αλλα και στην βαλβιδα που εχουν πανω.Για αυτο συνιστουν να τις αλλαζετε.Δεν ειναι και το τοσο χρονοβορο να αλαχθει μια φιαλη .Αυτο γινετε καθε φορα που εσεις αναγομονετε την φιαλη, εκτος και αν πιγενετε σε πρατηριο και την γεμιζετε.Εκει υπαρχουν περισσοτεροι κινδυνοι απο οτι αυτοι που σας προειπα. 1ον τι υγραεριο ειναι κινησης αλλα οχι καυσεως 2ον υπαρχει κινδυνος σχεδον παντα στην αναγομωση απο μικροσωματιδια που αιωρουνται στον αερα και ισχορουν στην φιαλη καθως επισης οτι με καθε αναγομωση ο πρατηριοχος σχεδον παντα κανει την ατασθαλεια του και οπως γινεται και σε ολα τα πρατηρια υγρων καυσιμων ειτε στην αντλια ειτε με αερα.Και εσεις πηγενετε και με την ιδεα οτι βαζετε θφηνο υγραεριο.Τα πραγματα δεν ειναι ομως ετσι.Οσον αφορα τι φιαλες των 3kg δεν εχουν προβλημα απλα εδω και 2 χρονια περιπου υπαρχουν πολυ λιγες στο εμποριο Οι εταιρειες δεν αναλαμβανουν αναγομωσεις και για αυτο σας δικαιολογηθηκε.Οι φιαλες των 3 κιλων αλλα και των 2 κιλων δεν ειναι επικυνδινες.Καμια φιαλη δεν ειναι αν αλλαζουμε την φιαλη μας και ΟΧΙ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΓΧΟ ΦΙΑΛΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ.Νομιζω οτι σας εχω βοηθησει αρκετα.
   Σας ευχομαι τα καλυτερα,καλη χρονια και χρονια πολλα!!

   ΥΓ…Ρωτηστε μας τα παντα σχετικα με τις φιαλες υγραεριου .Αναγομωσεις ( τι σημαινει ) ,ασφαλεια.τεχνικος ελεγχος, κ.λ.π

  3. αντωνης

   Γεια ,
   εχω μια φιαλη 10Kg και ηθελα να ρωτήσω με μέτρια χρήση πόσο είναι η διαρκεια ζωής της, συγκεκριμενα μεσος ορος χρησης 40-50 λεπτα καθε 2 μερες. Από το πινακακι δε καταλαβα ακριβως πως υπολογιζεται η καταναλωση γι αυτο και ρωταω.

   Ευχαριστώ

  4. dti

   Αληθεύει οτι η φιάλη 10kg μίγματος ολικής χωρ/τας 23,8 λίτρων για οικιακή χρήση, είναι γεμάτη κατά 80% (για λόγους ασφαλείας), οπότε περιέχει 19 λίτρα μίγματος;
   Το ίδιο ισχύει και στις επαγγελματικές φιάλες με προπάνιο, π.χ. η φιάλη 13kg ολικής χωρ/τας 35,7 λίτρων, περιέχει 28,5 λίτρα προπανίου;

   Τέλος, είναι αλήθεια οτι το γέμισμα φιάλης σε πρατήριο υγραερίου κίνησης, δε διασφαλίζει οτι η πλήρωση θα γίνει μέχρι το 80%, οπότε υπάρχει κίνδυνος;

  5. ΗΛΙΑΣ

   Πρόσφατα αγόρασα ψησταριά υγραερίου και ένας φίλος μου τη συνέδεσε με φιάλη υγραερίου 3κιλών. Η φιάλη συνδέεται με τη ψησταριά χωρίς ρυθμιστή γιατί μας είπαν ότι για μικρές φιάλες δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο έχω πρόβλημα να ελέγξω τη φλόγα με τη χρήση μόνο των «κουμπιών» της ψησταριάς. Κάποια συμβουλή ??

   Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  6. nikos

   καλησπερα σας,μπορουμε ακομα να γεμιζουμε φιαλες υγρααεριου σε βενζιναδικα?ισχυει οτι αυτα που γεμιζουν πλεον τα αυτοκινητα γεμιζουν κ φιαλες?θα ηθελα να μου απαντησει καποιος για μειωση του κοστους φιαλης μιας κ εχει παει στα 19ευρω

  7. chris

   Καλησπέρα και σε εσάς. Εσείς ρωτάτε απλά για μείωση του κόστους και όχι για την ασφάλεια σας .Αν πιστεύετε ότι εξοικονομώντας χρήματα με αυτό τον τρόπο είναι ασφαλές να το κάνετε. Αλλά επουδενι δεν θα μιλάτε για τη ασφάλεια.Θα το ξαναπώ η αναγόμωση από αντλία βενζινάδικου υγραερίου κινήσεως δεν είναι ασφαλής. Παρεμπιπτόντως οι τιμές των αναγομωμένων φιαλών έχει ανέρθει αυτή την στιγμή στα 22,00€ από τα 19,00€ που προείπατε.Σε όλες αυτές τις ανατιμήσεις τον κυριότερο λόγο παίζουν οι συνεχείς ανατιμήσεις του πετρελαίου μιας και το υγραέριο αλλά και το προπάνιο είναι παράγωγα αυτού.

  8. chris

   Δεν σας τα είπαν καλά . Υπάρχει στην αγορά ρυθμιστής χαμηλής πίεσης για φιάλες υγραερίου που κυκλοφορούν στο εμπόριο για 3kg φιάλες.Σας συμβουλεύουμε να προμηθευτείτε έναν. Τσεκάρετε αυτόν που έχω στο κατάστημα στην παρακάτω διεύθυνση.http://eshop.chmagginas.gr/–20.html. Είναι ο ίδιος με εξωτερική ρύθμιση για την ροή του υγραερίου και της φλόγας ,αλλά με αρσενικό σπείρωμα από την κάτω πλευρά δηλ.την κοιλιά του ρυθμιστή για να βιδώνει στην φιάλη και να πιέζει το μπαλάκι ασφαλείας της φιάλης.

  9. chris

   Νομίζω συνέχεια ότι απαντάω στα ίδια ερωτήματα συνέχεια, όπως επισης και στο οτι πολοι από εσάς που επισκεφτονται το site και το blog δεν καταλαβαίνουν.Είναι αλήθεια όπως επίσης είναι και λάθος να πιστευετε στην αναγομωση από αντλία βενζινάδικου. Η αναγόμωση από αντλία βενζινάδικων δεν σας παρέχει το σωστό προϊόν . Εσείς θέλετε υγραέριο θέρμανσης και όχι κίνησης είναι το ίδιο με το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης -θα βάζατε στον καυστήρα σας πετρέλαιο κίνησης και όχι θέρμανσης?). Επίσης τα βενζινάδικα παρέχουν μόνο υγραέριο κίνησης και μόνο.Δεν έχουν προπάνιο (αυτό όσον αφορά και για τις φιάλες προπανίου και υγραερίου.

  10. chris

   Δεν μου λέτε την χρήση αυτής .Π.χ αν είναι για ψησταριά η για θέρμανση και αν είναι για θέρμανση πόσα τετραγωνικά θερμαίνετε αλλά και αν έχετε διαρροές της θέρμανσης από παράθυρα πόρτες κτλ. Κοινώς αν μπάζει κρύο το σπίτι.

  11. hlias-ziogas

   Γεια σας. αγαπητe criss tha ithela na sou episimano pos ola ta ksenodoxia k genika oi epixiriseis ipooxreounte apo ton nomo na xrisimopoioun petrelaio kinishs k oxi thermanshs stous kausthres tous.to mono parapano pou exei to petreleo thermanshs se sxesh me to kinishs ine to kokkino xroma gia ton diaxorismo tous.oson afora to igraerio kinishs me to thermanshs d pisteuo oti iparxei kapoia diafora.isos na iparxei stin analogia propaniou me boutanio alla k pali auto d tha apasxolouse kapia siskeuh eksoterihs h esoterikhs kaushhs ektos vevaia apo tis mixanes ton autokiniton.
   Emena me apasxolh to thema tis oikonomias.Se periptosh pou xrisimopoihso fialh propaniou gia thermansh sto spiti mou tha mporeso na xrisimopoihso mono to 70% tis posotitas tou igraeriou pou iparxh mesa se auto.to allo 30% peripou apo tis plirofories pou exo parei d tha mou ftasei gia na «taisei» me kausimo ton kausthra mou, opote tha anagkasto na tin epistrepso k na paro allh.epomenos xano auto to 30% k to agorazo ksana me tin kainourgia fialh xoris omos na to xrisimopoihso.Opote kataligo sto venzinadiko.An tin pao gia anefodiasmo sto venzinadiko tote to 30% pou den xrisimopoihsa d to exo k plirono akrivos ta litra aeriou pou ekapsa.tha ithela na mou peis tin gnomh sou gia to sxolio mou k an tha se endiefere na milisoume meso tilefonou euxaristos na sto edina gia na antalaksoume plirofories.
   Euxaristo polu k signomh an egina kourastikos. tha ithela mia apantish omos sto thema.

  12. ΒΟΥΛΑ

   Γεια σας,
   Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δίνετε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής: πρόσφατα αγόρασα μία γερμανικής κατασκευής ψησταριά η οποία στις οδηγίες χρήσης γράφει ότι δουλεύει με ρυθμιστή 50 mbar. Αυτό είναι ασφαλές για οικιακή χρήση; Σας ρωτάω γιατί παραπάνω γράφετεαι ότι κατάλληλες για οικιακή χρήση είναι οι μπουκάλες 10 kg με χαμηλή πίεση 28-30 mbar. Υπάρχουν ρυθμιστές 50 mbar που να μπαίνουν σε μπουκάλες 10 kg? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  13. chris

   Κύριε Ζιωγα. καταρχήν το θέμα μας είναι το υγραέριο και προπάνιο και όχι το πετρέλαιο.Τα βενζινάδικα δεν έχουν προπάνιο , αλλά μείγμα (και αυτό κίνησης).Το μείγμα και στο κίνησης και στο θέρμανσης είναι από βουτάνιο και προπάνιο και είναι χαμηλότερης πίεσης και αποδοσηςΤο προπάνιο δεν διατίθεται σε αυτά. Επιπλέον και η αναγομωση έχει σταματήσει (αν δείτε τα περισσότερα από αυτά δεν το κάνουν γιατί υπάρχουν πρόστιμα). Τώρα αν εσείς θέλετε να χρησιμοποιείτε μείγμα είναι δικό σας θέμα.Μια τελευταία συμβουλή εάν πράγματι θελήσετε να χρησιμοποιήσετε προπάνιο καλέστε τα κεντρικά της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ να σας τοποθετήσουν μεγάλο δοχείο έτσι ώστε να μην χάνετε την ποσότητα που λέτε,αν και αυτό δεν ισχύει(η ποσότητα 30% που λέτε οτι έχει μέσα η φιάλη είναι νερό από τις πολλές χρήσεις και την ένωση του υγραερίου η προπανίου με τον αέρα..Οι εταιρείες ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχουν και αδειάζουν το νερό τις βρομιές και τις σκουριές και για αυτό υπάρχουν στο εμπόριο φιάλες πιστοποιημένες και ελεγμένες.Οι ιδιώτες όμως δεν έχουν την ικανότητα να το κάνουν αυτό.)

  14. chris

   Κηρία Βούλα.Στην δική σας περίπτωση θα χρησιμοποιήσετε φιάλη προπανίου. Αυτή είναι ιδανική για τον ρυθμιστή 50mbar.

  15. στιβανάκης

   Σας παρακαλώ θέλω να μάθω αν οι φιάλες υγραερίου εχουν ενσωματωμένη αντεπίστροφη βαλβίδα στο στόμιο.
   Ευχαριστώ

  16. Πέτρος

   Γειά σας.
   Απο αυτά που λέτε κατάλαβα οτι είναι επικίνδυνο να γεμίζεις τη φιάλη υγραερίου σε βενζινάδικα που διαθέτουν υγραέριο. Άρα είναι καλύτερα να αγοράζουμε καινούργιες κάθε φορά. Μπορείτε να μου πείτε όμως κάποιο τρόπο ώστε να καταλαβαίνω αν η νέα φιάλη που αγοράζω για αντικατάσταση της παλιάς είναι γεμάτη; Το ζύγισμα είναι ένας σωστός τρόπος επαλήθευσης;
   Ευχαριστώ.

  17. chris

   Καλημέρα σας.To ζύγισμα δεν είναι ο σωστός τρόπος γιατί κάθε κενή φιάλη έχει διαφορετικό βάρος (σίδερο) ανάλογα με την κατασκευή. Αν έχετε προσέξει κάποιες έχουν μεγαλύτερες λαβές η ποιο παχιές που σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ποιο βαριές. Κάθε φιάλη έχει αναγραφόμενο ένα νούμερο κιλών πάνω τους όταν περνάνε από ελέγχο στις εταιρείες π.χ για της φιάλες των 10kg 13,8 η 13.5 που σημαίνει και τα κιλά της κενής φιάλης .Οι καινούργιες φιάλες όπως λέτε (στην πράξη δεν είναι έτσι αφού είναι αναγομωμένες και εγκεκριμένες από τις εταιρείες) έχουν ένα πώμα ασφαλείας στην έξοδο- σπείρωμα . Αυτό μπαίνει με μηχάνημα. Έτσι είναι ένας σωστός και εύκολος τρόπος να ελέγχεται την φιάλης σας.

  18. Ευάγγελος

   Γειά σας,

   Θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι προτιμότερο απο πλευράς οικονομίας και απόδοσης να χρησιμοποιήσω φιάλη προπανίου 13kg αντί βουτανίου 10kg.
   H συσκευή είναι μια θερμάστρα εσωτερικού χώρου που αναγράφει πως δέχεται φιάλη έως 15kg και είναι σχεδιασμενη να λειτουργεί με αέριο προπανίου-βουτανίου στην ονομαστική πίεση των 28-30mbar.

   http://www.delonghi.com/it_it/products/vbf/

   Επειδή δεν είναι ξεκάθαρο αν μιλάει για μίγμα ή για καθαρό προπάνιο θα ήθελα την άποφη σας και απο πλευράς ασφάλειας γιατί ίσως να μην πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προπάνιο σε καμία περίπτωση σε εσωτερικό χώρο.

   Σας ευχαριστώ προκαταβολικά και σας συγχαίρω για το Q&A που έχετε αναρτήσει.

  19. MICHALIS

   Καλημέρα και ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθεια.
   Μαυ χαρίσανε μια ψησταριά αερείου αμερικάνικης κατασκευής (THERMOS 4618032) η οποία ήταν συνδεδεμένη με αμερικανικής κατασκευής φιάλη με άλλες συνδέσεις και ρυθμιστές. Τη συνέδεσα με μια κλασσική φιάλη 10kg και έναν ρυθμιστή κλασικό για συσκευές. Πλην όμως η φλόγα είναι κόκκινη και παράγει καπνό. Με συμβούλεψαν να αλλάξω καύσιμο να πάρω δηλαδή προπάνιο, να αλλάξω ρυθμιστή αλλά δεν ξέρω τι ρυθμιστή να πάρω, οι τρυπούλες του μπεκ είναι πάντως καθαρές κι εγώ κάθομαι και κοιτάω την ψησταριά η οποία απλά πιάνει το χώρο στο μπαλκόνι.
   Παρακαλώ για τα φώτα σας.

  20. chris

   Καλημέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι δέχεται φιάλη μείγματος. Στην αγορά κυκλοφορούν αυτές των 10kg πατήστε το link για να δείτε την φιάλη.
   http://www.chmagginas.gr/eshop/petrogaz10kg.html
   .O ρυθμιστής είναι 28-30 χαμηλής πίεσης, πατήστε το link για να δείτε τους ρυθμιστές
   α.
   http://www.chmagginas.gr/eshop/28-30.html
   και β. εξωτερικής ρύθμισης.
   http://www.chmagginas.gr/eshop/–20.html
   Καλή συνέχεια.

  21. chris

   Καλημέρα. Δοκιμάστε με μια φιάλη προπανίου δείτε την στο παρακάτω link http://www.chmagginas.gr/eshop/petrogaz13kg.html
   και διαφορετικό ρυθμιστή, αυτόν πατώντας στο παρακάτω link
   ρυθμιστής υψηλής πίεσης προπανίου.
   http://www.chmagginas.gr/eshop/–11.html
   Καλή επιτυχια.

  22. dhmhtris

   paidia kalhspera 8a h8ela na kanw mia erwthsh …. exw mia sompa ygraerioy kai otan h fialh ths ftanei konta sto terma myrizh yperbolika kai apopnyxthka kai twra agorasa kai deyterh sompa kai moy kanei kai ayth ta idia (asxhmh myrodia) pws antimetopoizetai kati tetoio ???
   Entelos plhroforiaka otan eixa parei thn prwth sompa prin 15 – 16 xronia den antimetophsa pote tetoio problhma kai na fantasteitai oti oi fyales agorasthkan apo diaforetiko promh8eyth … kai erwtw mhpos einai 8ema ylikoy ? sos thnx ek twn proterwn :)

  23. cpap2004

   Καλημέρα,΄Eχω μια μαγειρική κουζίνα που χρησιμοποιεί υγραέριο.Mπορείτε να μου πείτε που οφείλεται το γεγονός ότι οι φλόγα που βγάζουν τα μάτια στις άκρες είναι πλέον κίτρινη,με αποτέλεσμα όλα τα σκεύη να μαυρίζουν?Πως μπορώ να το διορθώσω το πρόβλημα?Mε απλό καθάρισμα δεν έχω καταφέρει κάτι.Ίσως το αντίθετο.Eυχαριστώ

  24. Νικος Π

   Καλημέρα.Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω.Ανοίγοντας τον δικόπτη στη μαγειρική συσκευη υγραεριου που εχω(κλασική με δύο εστίες) παρατήρησα οτι το αεριο βγαίνει με μεγάλη πίεση.Το επανέλαβα κι αλλες φορες & συνεχίζει.Πιστεύετε οτι πρεπει να αλλάξω ρυθμιστη η το προβλημα είναι της συσκευης; Η συσκευη,ο ρυθμιστης & το λαστιχο είναι περιπου ενος έτους.Σας ευχαριστω

  25. chris

   Καλησπέρα σας. Καλό είναι να την πάτε για service!

  26. nick

   γεια σου chris!…μια σομπα υγραεριου εξωτερικου χωρου με φλογα μπορει να μετατραπει σε εσωτερικου ή να υπαρχει καποιο αεριο οπου μπορει να το «καψει» χωρις να ειναι βλαβερο για τον ανθρωπινο οργανισμο? ευχαριστω..

  27. Ntinoa Stilianos

   Μια καινούργια σόμπα υγραερίου (laminox IRV 42 365) ματά από την χρήση μιας φιάλης που το αέριό της μάλλον δεν ήταν καλό (και γιαυτό δεν άναβε), τώρα εμφανίζει κόκκινη φλόγα. Εχω φυσίξει τόσο τον ρυθμιστή, όσο και όλο το κανάλι παροχής, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Κύταξα αν το μπεκ έχει καποιο σύστημα που να ρυθμίζει την έξοδο του αερίου, αλλά δεν έχω αποτέλεσμα.
   Παρακαλώ για την βοήθειά σας.

  28. chris

   Στείλτε την πίσω στην αντιπροσωπεία εφόσον είναι καινούργια.

  29. chris

   Οι σόμπες αυτές είναι για εξωτερική χρήση.

  30. chris

   Καλό είναι να την πάτε για service! Έχουν περάσει και κάμποσα χρόνια . Έλεγχος τέτοιων συσκευών να κάνετε κάθε χρονο και service όποτε απαιτηθεί.

  31. chris

   Θα πρέπει να την δει και ένας ειδικός .Να κάνει ελέγχο στην συσκευή. Μπορεί να έχει χαλάσει ο καταλύτης.. Καλό είναι να κάνετε ελέγχο στις θερμάστρες κάθε χρόνο όπως ακριβώς γίνεται και με τους καυστήρες πετρελαίου.

  32. makis

   Καλησπερα,

   θα ηθελα αν μπορειτε να με διαφωτισετε σε κατι.Μολις αγορασα μια ψησταρια υγραεριου και ο κατασκευαστης λεει την φιαλη να μην την ακουμπαμε στην σχαρα που εχει κατω απο την ψησταρια (σχεδον πατωμα) αλλα να την εχουμε στο πλαι η πισω απο αυτην οταν ψηνουμε.Γνωριζετε να μου πειτε ποιοι ειναι οι λογοι ασφαλειας για κατι τετοιο η απλα ειναι μια υπερβολικη συσταση οπως συνηθως κανουν οι εταιρειες στα manual για να προστατευθουν νομικα?

   Ευχαριστω εκ των προτερων

  33. Ιουλία

   Καλημέρα Chris,
   Έχω μία μεγάλη φιάλη υγραερίου που συνδέεται με μπαρμπεκιού την έχω πάνω από 10 χρόνια χωρίς να την χρησιμοποιήσω. Θα ήθελα να την ξεφορτωθώ, αλλά δεν ξέρω που πρέπει να απευθυνθώ, θα προτιμούσα να έρθει κάποιος να την πάρει. Παρακαλώ, για την βοηθειά σας.
   Ευχαριστώ

  34. chris

   Καλημέρα σας Κε Μάκη. Θα σας πω αυτά που γνωρίζω πολύ καλά.Οι εταιρείες σίγουρα θέλουν την ασφάλεια των πελατών τους, για αυτό και δίνουν τέτοιες οδηγίες. Καλό θα είναι η απόσταση της εστίας από την φιάλη να απέχει λίγο. Πάντως από την καθημερινή επαφή που έχω με τέτοιες ψησταριές δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα και οι φιάλες που βλέπω είναι ακριβώς από κάτω, και σε άλλα μοντέλα είναι δεξιά η αριστερά της εστίας ( εδώ υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από την δική σας ).Για μια δεύτερη γνώμη καλό είναι να καλέσετε τηλεφωνικά το κατάστημα που την προμηθευτήκατε η ακόμα και τον αντιπρόσωπο αν γνωρίζετε τα τηλέφωνα επικοινωνίας.Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει το e-shop http://chmagginas.gr/eshop/του καταστήματος μας που μπορείτε να προμηθευτείτε από είδη υγραερίου έως και τα πάντα για το σπίτι. (Αυτήν την περίοδο κάνουμε εργασίες για το νέο μας e-shop και δεν μπορείτε να δείτε κάτι).
   Ευχαριστώ .

  35. chris

   Αν είσαστε κοντά στην περιοχή που εξυπηρετούμε μπορούμε να έρθουμε και εμείς Οι περιοχές που εξυπηρετούμε είναι πλησίον της Δροσιάς Αττικής.Για καλύτερη επικοινωνία αφήστε e-mail με τα πλήρη στοιχεία σας τηλέφωνο , οδός περιοχή και ώρες που θα είστε σπίτι έτσι ώστε να έρθουμε να την παραλάβουμε κ.λ.π. Θα θέλαμε επίσης να σας πούμε ότι δεν υπάρχει οικονομικό αντίτιμο για την φιάλη . Ευχαριστώ.

  36. lio

   Καλησπέρα, θέλω να πάρω ενα bbq με υγραέριο για το μπαλκόνι του σπιτιού μου.
   Είμαι αρχάριος ψήστης και επίσης δεν μπορώ να πω οτι θα ψήνω και κάθε μέρα.
   Θα ήθελα να ρωτήσω, πόσο ασφαλές είναι να εχω τη φιάλη υγραερίου στο μπαλκόνι μου ?
   Θα πρέπει να αποσυνδέω τη φιάλη απο το bbq όταν θα κάνω μεγάλο διάστημα μέχρι να ξαναψήσω ή μπορεί να είναι μόνιμα συνδεδεμένη ?
   Πού πρέπει να την αποθηκεύω και τί πρέπει να προσέξω κατα την αποθήκευσή της ?
   Ευχαριστώ πολύ…

  37. chris

   Καλημέρα σας.Η φιάλη είναι απόλυτα ασφαλείς ακόμα και συνδεδεμένη.Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείνετε τον διακόπτη/στρόφιγγα που βρίσκεται πάνω στην φιάλη.Καλά ψησίματα!!

  38. τακης

   Καλησπερα ηθελα να ρωτησω κατι. Το bbq υγραεριου που εχω δεν εχει μεγαλη αποδοση αν αλλαξω τα μπεκ που εχει και βαλω μεγαλυτερα θα εχει καλυτερη αποδοση?

  39. chris

   Καλησπέρα σας.Θα πρέπει να ρωτήσετε την κατασκευάστρια εταιρεία.

  40. Ατώνης

   Χρήστο καλησπέρα.
   Σε παρακαλώ θέλω την βοήθεια σου.
   Μου χάρισαν μια επαγγελματική ψησταριά απο ταβέρνα. Πήγα και αγόρασα μια κλασική 10kgr φιάλη και ένα ρυθμιστή, αυτούς που προτείνουν για ψησταριές, χαμηλής πίεσης 30mbar αλλά η ένταση της φλόγας ήταν πολύ αδύναμη για να καταφέρω να ψήσω. Έκανα την δουλειά μου χρησιμοποιώντας έναν στραγγαλιστή και πολύ προσοχή αλλά θέλω να βάλω κάτι πιο ασφαλές, αφού δεν μπορώ να πω στην γυναίκα να ανάψει την ψησταριά μέχρι να ζεστάνει (όπως καταλαβαίνεις λόγο της πίεσης αφού δεν έχει βαλβίδα ασφαλείας).
   Η ψησταριά έχει 2 καυστήρες με 3 σειρές απο σωλήνες με 20 τρύπες ο καθένας. Επειδή δεν έχει καμία ταμπέλα με πληροφορίες επάνω ζύγισα την φιάλη και είχε κάψει σε 30′ ακριβώς 300gr μίγματος στην 1 εστία, με αναγωγή λοιπόν καίει 1,2 kgr την ώρα και για τις 2 εστίες αναμμένες ή αλλιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτεις εδώ, 2.1lit/hr (πάντα σε πλήρη λειτουργία).
   Ακόμα και έτσι όταν ανάβω την μία εστία και ανοίγω λίγο παραπάνω τις βαλβίδες της φιάλης και του στραγγαλιστή, φυσικά λόγο της ισχυρής πίεσης σβήνει η φλόγα ενώ εαν ανάψω και τις 2 εστίες, και τέρμα να ανοίξω και τις δυο βαλβίδες, η φλόγα δεν φτάνει στο μέγιστο σημείο που έπρεπε να φτάσει, όχι ότι δεν ψήνεις, αλλά ψήνεις πιο αργά απο ότι με την μία εστία. Εδώ το επικίνδυνο είναι πως όταν μειώσεις απο την μία εστία την ένταση τότε η άλλη δυναμώνει υπερβολικά, και σβήνουν σχεδόν όλα τα μπεκ.
   Δεν με νοιάζει εαν ανάβω μόνο την μία εστία φτάνει να έχω την μέγιστη ασφάλεια για αυτή την ψησταριά, αφού με την μια εστία πέφτει στο μισό η ένταση της πίεσης, αλλά καλό θα ήταν εαν έχει κάτι και για την δουλεύω πλήρης.
   Σου δίνω και ένα link να δεις για τι ψησταριά ακριβώς μιλάω. Ελπίζω να με βοηθήσεις και να έχεις ότι χρειάζομαι στο μαγαζί σου.
   Ευχαριστώ.
   https://www.dropbox.com/s/xowhn22q9vr5i58/2013-11-17%2009.57.05.jpg

  41. chris

   Λοιπόν για να σου δουλέψει η ψησταριά θα πρέπει να αλλάξεις την φιάλη η οποία είναι μείγματος (δηλ. προπάνιο & βουτάνιο) με άλλη η οποία θα είναι προπανίου και μόνο αυτή .Προτείνω να πάρεις αυτήν των 25 κιλών που έχει περισσότερο προπάνιο,έτσι δεν θα έχεις το συνεχές πήγαινε -έλα για αναγόμωση.Ο ρυθμιστής θα είναι αναλόγως για την φιάλη προπανίου και λέγεται υψηλής πίεσης.
   Παρακάτω σου στέλνω σε λινκ άπω το κατάστημα μου τι θα πρέπει να κοιτάξεις προς αγορά.
   1. φιάλη προπανίου 25 κιλών.(σε αυτήν την εικόνα είναι η ποιο μεγάλη σε χρώμα ασημί-γκρι) http://chmagginas.gr/eshop/petrogaz25kg.html
   2. ρυθμιστής προπανίου υψηλής πίεσης (αν δεις προσεκτικά τις εικόνες θα δεις ότι υπάρχει και με μανόμετρο δηλ. με ένδειξη για το πόσο προπάνιο έχεις-φυσικά σε διαφορετική τιμή) http://chmagginas.gr/eshop/–593.html
   Κάνε την δοκιμή σου .Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα δουλέψει καθώς έτσι τα έχουν όλοι οι επαγγελματίες στις ταβέρνες τους.Καλό είναι να ελέγχεις λάστιχο,σφιγκτήρες και ρυθμιστές κάθε 6 μήνες και να τα αλλάζεις αν βλέπεις φθορές.Πχ το λάστιχο θα σου δείχνει ότι έχει σκασίματα και ρωγμές τότε θέλει αλλαγή,ο ρυθμιστής θα μυρίζει καθώς θα έχει χαλάσει και θα χάνει προπάνιο και θα έχει φθορές και ρωγμές. Όλοι οι ρυθμιστές έχουν ημερομηνία λήξης ανεξαρτήτου αν είναι σε λειτουργία η όχι και για αυτό και αλλάζονται πάντα σε τακτά χρονικά διαστήματα .Τον έλεγχο τον κάνουμε από μόνοι μας για την ασφάλεια μας κάθε 6 μήνες. Προσοχή για να δεις ανά έχει διαρροή δεν ανάβεις αναπτήρα η σπίρτα κοντά στον ρυθμιστή και στις ενώσεις αλλά κάνεις σαπουνάδα και βάζει εκεί και βλέπεις αν έχει διαρροή θα κάνει φουσκάλες.
   Αυτά τα ολίγα.

  42. Νικος

   Για delonghi σομπα ποια αγοραζω απ το εσοπ σας σωληνα και ρυθμιστη?
   Ειναι η 9.35 , 8ετιας περιπου.

  43. chris

   Μπορείτε να δείτε αυτον Νο.1 που είναι απλός χωρίς ρύθμιση στο παρακάτω ling http://chmagginas.gr/eshop/gas/siskeues-ygraeriou/28-30.html
   αλλά και αυτόν εξωτερικό με ρύθμιση Νο.2 στο παρακάτω ling http://chmagginas.gr/eshop/gas/siskeues-ygraeriou/-150.html
   Αυτοί οι δύο ρυθμιστές κάνουν για την σόμπα σας με την προυπόθεση ότι χρησιμοποιήτε φιάλη υγραερίου μείγματος 10kg και όχι προπανίου.

  44. Thymios

   Καλησπέρα,
   Ενδιαφέρομαι να πάρω κουζίνα αερίου για χρήση με φιάλη υγραερίου. Έχω διαβάσει ότι η φιάλη πρέπει να είναι «σε καλά αεριζόμενο χώρο, όχι σε υπόγεια». Εγώ έχω δίπλα στην κουζίνα ένα ντουλάπι. Μπορώ να τοποθετήσω τη φιάλη μέσα στο ντουλάπι; Είναι ασφαλές;

  45. chris

   Καλημέρα.Ναι Μπορείτε.Εγώ ο ίδιος εχω κουζίνα υγραερίου με τις φιάλες συνδεδεμένες εξω στο μπαλκόνι.Επίσης σε πολλές συνδέσεις που κάνω τις έχουν μέσα σε ντουλάπι.Θα φροντίζετε όμως να το ανοίγετε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  46. Κωστής

   Καλησπέρα σας!
   Διαβάζω ότι η σύνδεση μπουκάλας και εστίας αερίου (για μαγείρεμα) πρέπει να γίνεται με λαστιχένιο σωλήνα 2m το πολύ, αλλιώς με χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου. Έχω να ρωτήσω τα εξής: σε ανεγειρόμενη οικοδομή (ισόγεια μονοκατοικία), στην οποία δεν έχει πέσει ακόμα πλάκα ισογείου, θέλω να τοποθετήσω μπουκάλα αερίου έξω από την κουζίνα σε απόσταση σίγουρα μεγαλύτερη από 2m μεταξύ μπουκάλας και εστίας μαγειρέματος. Επιτρέπεται να αφήσω στην πλάκα (πριν δηλαδή πέσουν τα μπετά) κάποιου είδους αναμονή (σωλήνα πλαστικό ή μεταλλικό) που να οδηγεί στην κουζίνα, και μέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί ο σωλήνας του αερίου, ή θα πρέπει να τρυπήσω αναγκαστικά τα τούβλα, μετά από τα χτισίματα; Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί ο χαλκοσωλήνας να περάσει δίπλα από το μπουρί του απορροφητήρα, ή υπάρχει ζήτημα υψηλών θερμοκρασιών από το δεύτερο; Πρέπει να έχουν κάποια απόσταση μεταξύ τους οι δύο τρύπες;

  47. Kostas

   Καλημερα.
   Εχω την παρακατω εστια.
   http://www.fratellionofri.gr/data/home.php?cat=1335&productid=17556&sl=CY
   μεχρι τωρα την εχω συνδεμενη με υγραεριο. ενα γνωστος μου ειπε οτι το προπανιο ειναι πιο οικονομικο. δηλαδη θα μου κραταει μια φιαλη παραπανω διαστημα κατα τα λεγομενα του. ξερω οτι για την αλλαγη πρεπει να αλλαξω και ρυθμιστη.
   Αξιζει ομως η αλλαγη; Θα εχω μεγαλυτερη διαρκεια φιαλης;

  48. Αριτοτέλης

   Καλησπέρα.
   Για μία ψησταριά με 4 καυστήρες συνολικά 40.000 BTU (11, 7 KW) και ένα μάτι, οικιακής χρήσης 12.000 BTU (3,5 KW), που λέει απαιτούμενη πίεση του αερίου 50mbar.
   1.Τι υγραέριο είναι το καλύτερο να χρησιμοποιήσω?
   2.Ποιός είναι ο κατάλληλος ρυθμιστής?
   3.Είδα ρυθμιστές που αναφέρουν και κιλά,ποια είναι η διαφορά?
   4.Υπάρχουν ρυθμιστές με μανόμετρο για τα δείχνει την ποσότητα που απομένει?
   5.Αν υπάρχουν λινκ για την αγορά τους.
   Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.

  49. Σκοκος Π

   καλησπερα
   Μου έκαναν δώρο απο γερμανια αυτη την ψησταριά

   http://www.ebay.co.uk/itm/Edelstahl-Gasgrill-Gas-Grill-Grillwagen-BBQ-Grill-mit-Temperaturanzeige-Barbecue-/310884540852?pt=DE_Haus_Garten_Garten_Grills&hash=item486229a1b4

   Γράφει οτι πρέπει να εχω ρυθμιστή 50mbar και αγόρασα αυτόν?

   http://www.ebay.co.uk/itm/121122787810?var=420146419297&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

   Ειναι σωστός? Πρέπει να ειναι χαμηλής η υψηλής πίεσης
   Με τι αεριο?
   Βουτανιο η προπανιο?
   Σας ευχαριστω

  50. chris

   θα ρωτήσετε την αντιπροσωπεία εδω στην Ελλάδα (άν υπαρχει),διαφορετικά θα ρωτήσετε στο εξωτερικό αυτον που σας την δώρισε (αλήθεια υπάρχουν ακόμα ανθρωποι ποου κάνουν τέτοια δώρα;-εκπλήσομαι!!!) να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες .Οπως γραφω και σε αλλους που με ρωτανε τετοιου έιδους απομακρυσμενη βοήθει και συμβουλές δεν μπορούν να δοθουν απομακρυσμένα απο το internet καθως δεν μας λέτε κατι για την συσκευη όπως για παράδειγμα το πολύ σημαντικό σε αυτες τις περιπτωσεις ποσα bar η mbar δεχεται η συσκευή για να δουλέψει.Απο εκει ξεκινουν όλα μετα αγοραζετε τον ρυθμιστη συμωνα με την πίεση και τέλος κάνουμε δοκιμη την-τις φιάλες καθως υπαρψουν δυο ειδών τύποι.

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


  − 1 = έξι